Sejlklubbens love

Love for Fjellebroen Sejlklub
Formål.

§ 1
Foreningens navn er "Fjellebroen Sejlklub". (Herefter omtalt som F.S.) Dens hjemsted er Fåborg-Midtfyn kommune.


§ 2
Foreningens formål er at fremme interessen for sejl- og motorbådssporten samt at varetage bådejernes interesser ved Fjellebroen havn.


 Medlemmerne.
§ 3
Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver person, når vedkommende til bestyrelsen fremsætter begæring herom. Medlemmerne opdeles i følgende grupper: Aktive, juniorer, æresmedlemmer og passive.


§ 4
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves i overensstemmelse med tillægslovenes § 2.


§ 5
Undlader et medlem at betale kontingent, og han trods skriftlig opfordring ikke berigtiger restancen, kan bestyrelsen slette ham som medlem, og genoptagelse i foreningen kan da kun ske mod at al restance til foreningen betales.


§ 6
Udmeldelse af foreningen kan kun ske pr. 1. januar, og begæring herom må fremsættes til kassereren senest 1. december.


§ 7
Finder bestyrelsen grund til at ekskludere et medlem, kan dette ske når ved afstemning samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor. Dog kan den ekskluderede personligt indanke eksklusionen for den første generalforsamling derefter, og hvis denne generalforsamling underkender eksklusionen med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer, bortfalder den.


Bestyrelsen.
§ 8
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, og afgår efter tur, to de ulige og tre de lige år, dog således at kasserer og sekretær ikke er på valg samtidig.
Genvalg til foreningens tillidsposter er tilladt.
Valg til foreningens tillidsposter forudsætter, at den foreslåede er fyldt 18 år.


§ 9
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Alt afgøres ved stemmeflerhed. Er stemmernes antal lige, gør den fungerende formands stemme udslaget. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en sekretær. Endvidere vælges en kasserer, som ikke må beklæde andre af foreningens tillidsposter.

 Generalforsamlingen.


§ 10
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i Fjellebroen inden udgangen af februar.


§ 11
På den ordinære generalforsamling behandles:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Juniorlederens beretning.
 4. Regnskabsaflæggelse.
 5. Budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 revisorer.
10. Eventuelt.


§ 12
Den ordinære generalforsamling skal indvarsles skriftligt senest 14 dage før afholdelsen. Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgive disse skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 13
Foreningsvedtagelser og afstemninger afgøres af de tilstedeværende medlemmer ved simpel stemmeflerhed, dog således, at der til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst tre fjerdedele af samtlige afgivne stemmer. Er ovenanførte antal medlemmer ikke tilstede, indvarsles en ny generalforsamling senest 30 dage efter. Denne er da beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, når blot beslutningen vedtages med tre fjerdedele af samtlige afgivne stemmer. Ændring i tillægslove og juniorlove kan dog ske ved simpel stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.


§ 14
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder grund dertil eller senest 30 dage efter at mindst en femtedel af medlemmerne i skrivelse til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemnet har anmodet derom. Den bekendtgøres på samme vis som den ordinære generalforsamling.


§ 15
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
 
Fartøjerne.
§ 16
Medlemmerne bør føre F.S.'s stander. Det kræves, at fartøjet, der fører standeren, skal være forsvarligt og pænt vedligeholdt samt være tilstrækkeligt sødygtigt. Tilladelse til at føre F.S.'s stander kan inddrages af bestyrelsen, hvis et fartøj ikke længere skønnes at opfylde disse betingelser.


§ 17
Foreningens stander er: En trekant på hvid bund med blå kanter med et hvidt anker i en blå firkant.


§ 18
Forslag om foreningens ophævelse behandles som lovændring. Ved foreningens ophør skal F.S.'s formue tilfalde A/S Havnen i Fjellebroen.
 
Juniorafdelingens
love i
Fjellebroen Sejlklub
 
§ 1
Juniorafdelingens formål er at samle drenge og piger under 18 år for at vække og styrke deres interesse for søsport og arrangere sejladser for dem.


§ 2
Begæring om optagelse skal ske ved skriftlig henvendelse til F.S.'s bestyrelse. Begæringen skal være forsynet med skriftlig tilladelse fra faderen, moderen eller værge. Inden sejlads med juniorafdelingens både påbegyndes, skal juniorerne aflægge klubbens svømmeprøve, (200 m), eller forevise gyldigt svømmebevis.


§ 3
Juniorafdelingens medlemmer betaler kontingent, jfr. tillægslovene, § 2, hvilket indbetales til juniorklubbens kasserer og føres i juniorafdelingens bøger, som revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


§ 4
Juniorafdelingen ledes af et juniorudvalg, der udpeges af bestyrelsen og består af 1 juniorleder og 2 udvalgsmedlemmer. Lederen er eneste bindeled mellem udvalget og bestyrelsen.


§ 5
Overtrædelse af juniorafdelingens sikkerhedsbestemmelser eller usømmelig optræden af et juniormedlem kan for en tid medføre udelukkelse fra deltagelse i juniorafdelingens sejladser. I grovere tilfælde kan F.S.'s bestyrelse udelukke vedkommende af foreningen.


§ 6
Udover disse juniorlove er juniorerne underkastet F.S.'s øvrige love og reglement.
 
Tillægslove for
Fjellebroen Sejlklub
§ 1
F.S. er tilsluttet Dansk Sejlunion. Det indebærer at alle fartøjsejlende medlemmer af F.S. har pligt til at have ansvarsforsikring for deres fartøj.


§ 2
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen, jfr. lovens § 4, og opkræves helårsvis forud med forfald pr. 1. marts. Nyindtrædende medlemmer betaler kontingent fra begyndelsen af den måned, hvori optagelse finder sted.
                                                                                                             20. marts, 2007.